YABANCI TURİSTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON ALGILARI: KEMER DESTİNASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Oğuz Doğan, Yenal Yağmur

Özet


Sürdürülebilirlik kavramı, turist profilinde meydana gelen değişimler sonucu, turistlerindestinasyon seçimlerine etki eden önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir. Ancak ilgili yazında turistlerin sürdürülebilirlik algılarına yönelik yapılmış çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır.Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı Kemer destinasyonundaki turizm faaliyetlerininsürdürülebilirliğine yönelik turist algılarını incelemektir. Bu amaçla Fransız turistlerle bir anketçalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerle sürdürülebilirlik boyutları (çevresel, sosyokültürel,ekonomik) ile turistlerin destinasyonun sürdürülebilirliği arasındaki ilişki lojistikregresyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular çevresel ve sosyo-kültürel boyutlarınturistlerin destinasyonun sürdürülebilirliği algılarına olumlu etki ettiğini göstermiştir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228696

 


Tam Metin: PDF