HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ VE VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sümeyra Gazel

Özet


Bu çalışma, hisse senedi piyasa volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin KırılganBeşli (BIITS) olarak adlandırılan ekonomiler (Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrikave Türkiye) üzerinde 2006-2016 dönemi için haftalık verilerle incelenmesini amaçlamaktadır.Çalışmada volatiliteye ilişkin asimetrinin tespit edilmesi adına öncelikle EGARCH(1,1)modeli tahmin edilmiş ve sonra işlem hacmi ve volatilite ilişkisini tespit edebilmek içinvolatilite modeline işlem hacmi ve işlem hacminin bir gecikmeli değeri dahil edilerek iki modeloluşturulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre incelenen dönemde BIITS ülkeleri için haftalıkveriler kısıtı altında Karışık Dağılımlar Hipotezinin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228688Tam Metin: PDF