BORÇLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ

Yahya Nas, Hatice Özkoç

Özet


2003 yılında 13,4 milyar TL olan hanehalkı borcu 2016 yılına gelindiğinde 441,1milyar TL’ye yükselmiştir. Son on üç yılda hanehalkı borcundaki 32 katlık artışın nedenlerinibelirlemek, gelecek dönemde açığa çıkabilecek olası bir ekonomik bir daralmayı ve beraberindeekonomik krizi önlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada hanehalkı borcuna sebep olanfaktörler ve hanehalkı borcunun türleri üzerinde durulmuştur. Borcu olan hanehalkları ileborcu olmayan hanehalkları arasındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla Fethiye’de yaşayan450 hanehalkı reisine anket soruları yöneltilmiştir. İkili Lojistik Regresyon modeli kullanıldığıanaliz sonuçlarına göre, medeni durumun, eğitim düzeyinin, hanehalkı tipinin, mesleğin,hanede yaşayan bağımlı kişi sayısının, düzenli gelirin ve tüketici güveninin hanehalkı borcununolup olmaması üzerinde etkisi vardır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228686Tam Metin: PDF