POLİTİK İSTİKRARIN/İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK YİRMİ EKONOMİSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1996-2015)

Ömer Yalçınkaya, Vedat Kaya

Özet


Bu çalışmada, politik istikrarın/istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri farklı politik rejim tiplerine sahip dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi üzerinde 1996-2015 dönemi için panel veri analiziyle incelenmektedir. Çalışmada, ekonomik açıdan gelişmiş G-12 ve gelişmekte olan G-8 ülkeleri olarak gruplandırılan bu 20 ekonominin gelişmişlik düzeylerinin farklılaşmasında politik istikrarın/istikrarsızlığın etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde G-12 ve G-8 gruplarında politik istikrar/istikrarsızlık endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin sırasıyla pozitif/negatif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada G-12 ve G-8 grubundaki ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin farklılaşmasında fiziksel-beşeri sermaye birikiminin ve dış dünyayla bütünleşme derecelerine kıyasla politik açıdan sırasıyla istikrarlı ve istikrarsız bir yapıya sahip olmalarının nispeten daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228684Tam Metin: PDF