TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ

Sevinç Yaraşır Tülümce, Fatma Zeren

Özet


Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki politika yapımcıları ve ekonomistler açısından önemlidir. Bu ilişki literatürde Keynes ve Wagner yaklaşımları perspektifinden analiz edilmektedir. Keynes kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi etkilediğini; Wagner ise ekonomik büyümenin kamu harcamalarını artırdığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı 1975-2014 yılları için Hacker-Hatemi J ve Asimetrik Nedensellik Testi ile ampirik olarak analiz edilmektedir. Asimetrik nedensellik testi pozitif şoklar açısından; toplam kamu harcamaları ile transfer harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedenselliğin varlığını ortaya koymaktadır. Bulgu, toplam harcamalar ve transfer harcamalar için Keynes ve Wagner yaklaşımlarının geçerliliğini göstermektedir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228685Tam Metin: PDF