PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ

İlknur Uncuoğlu Yolcu, Ahmet Ferda Çakmak

Özet


Bu çalışmada proaktif kişiliğe sahip çalışanların proaktif çalışma davranışıgöstermelerinde psikolojik güçlendirmenin rolü araştırılmıştır. Çalışma Türkiye’deki KalkınmaAjanslarında görev yapan personelin proaktif kişilik yapılarının kişilerin proaktif çalışmadavranış göstermelerindeki etkisinde psikolojik güçlendirmenin anlamlı bir rolü olup olmadığınıbelirlemek amacı gütmektedir. Bu amaca yönelik olarak Kalkınma Ajansları çalışanlarındanveriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Oluşturulan modelde yer alan değişkenlerin doğrudanve düzenleyici etkilerini tespit etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır.Gerçekleştirilen analizler sonucunda proaktif kişiliğin proaktif çalışma davranışı ile olumluilişki içerisinde olduğu; psikolojik güçlendirmenin bu ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.2

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228692Tam Metin: PDF