DEFTER DEĞERİ /PİYASA DEĞERİ ORANI, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE İKTİSADİ ŞOKLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL İÇİN ZAMANLARARASI VARLIK FİYATLAMA MODELİ ÖRNEĞİ

Emine KAYA, Bener GÜNGÖR

Özet


Bu çalışmanın amacı, zamanlararası varlık fiyatlama modelinin Borsa İstanbul’da geçerliliğini 1993:3-2005:2 dönemi için belirlemektir. Bu kapsamda, defter değeri/piyasa değeri oranı, firma büyüklüğü ve Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge modelinden elde edilen iktisadi şoklar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, modele dâhil edilen risk faktörlerinin (Ücret Mark-up Şokları hariç) hisse senedi getirilerini istatistiki olarak anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgular ise, zamanlararası varlık fiyatlama modelinin 1993:3-2005:2 zaman aralığı için Borsa İstanbul’da geçerli olduğuna işaret etmektedir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343122


Tam Metin: PDF