BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

Zeliha TEKİN

Özet


İşletmelerde sosyal pazarlama, geleneksel pazarlama tanımında sosyal olayları biçimlendirmek üzere, toplumsal paydaşlara yer veren bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründeki sosyal pazarlama uygulamalarının, etik iklim ve örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olup olmadığını ölçmektir. Araştırma 10 Ekim 2016- 15 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, İstanbul’daki farklı banka çalışanları arasından örnek kütle seçilmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış, anket tekniğiyle 404 banka çalışanından veriler toplanmış, veriler SPSS 17 programı ile değerlendirilmiştir. Korelasyon, regresyon, analizleri yapılmış, analizlerin anlamlılığı varyans (ANOVA) ile test edilmiştir. Analizler neticesinde, sosyal pazarlama faaliyetlerinin, çalışanların etik iklim ve örgütsel bağlılığını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343124


Tam Metin: PDF