DÜNYA PAZARLARINDA PİYASA YAPISI: HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE REKABETİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Mehmet YAŞAR, Kasım KİRACI

Özet


Bu çalışmada dünyada havayolu pazarının piyasa yapısı ve rekabet düzeyi incelenmektedir. Bu kapsamda dünyadaki havayolu şirketlerinin belirli piyasalardaki pazar paylarından hareketle piyasa yapısı ve rekabet düzeyinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Genel itibariye havayolu taşımacılığı 7 farklı pazara ayrılmıştır. Bunlar, Asya-Pasifik, Avustralasya, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu-Afrika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa şeklinde sıralanmaktadır. Bu çalışmada yukarıda sıralanan pazarlarda ve tüm dünyada piyasa yapısı ve rekabet düzeyi 2006-2015 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada literatürde yer alan piyasa yoğunlaşma oranları CRn ve Herfindahl-Hirschman (HHI), Entropi ve Kapsamlı Yoğunlaşma Endeksleri (CCI) kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları sözü edilen pazarlarda piyasa yapısının genel itibariyle rekabetçi olduğunu buna karşın yıllar itibariyle piyasa yapısında önemli değişimlerin meydana geldiğini göstermektedir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343120


Tam Metin: PDF