ÖRGÜTSEL BAĞLAMDA KİŞİ-GRUP UYUMU (KURAMSAL PERSPEKTİF)

Işık ÇİÇEK, İdil EVCİMEN, İsmail Hakkı BİÇER

Özet


Günümüzün artan rekabet şartlarında bir entelektüel sermaye bileşeni olan insanın önemi daha da artmış, insan odaklı sorunlara çözüm bulmada getirilecek bir yaklaşım ise kurumu, grubu, işi ve yöneticisi ile uyumlu işgöreni seçmek ve elde tutmak olmuştur. Bunun yanırısa, işletmelerde proje bazlı yürütülen işlerin yaygınlaşması grup çalışmalarını önemli hale getirmiş, proje türü organizasyon yapıları işletmelerde fonksiyonel alt birimlerin dışında formal yapıları sayı ve tür olarak arttırmıştır. Bu bağlamda çalışanların grupları ile uyumu önemli hale gelmekte, kuruma ve yapılan işe uyumun yanısıra grup ile olan uyum/uyumsuzluk bireysel, grup ve işletme düzeyinde olumlu/olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada kişi-grup uyumunun boyutları, belirleyicileri, türleri ve etkilerinden söz edilerek uyumun operasyonel tanımına bağlı olarak geliştirilen alt boyutlandırmalar açıklamıştır

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343119


Tam Metin: PDF