AĞZIYLA KUŞ TUTMA İMKAN(SIZLIĞ)I ÜZERİNE: SİYASAL TUTUNDURMAYA İLİŞKİN SEÇMEN ALGILARINA TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Elif BOYRAZ, Şerife ŞEN

Özet


Bu çalışmanın amacı seçmenlerin siyasal tutundurmaya ilişkin algılarını tüketici şüpheciliği perspektifinden incelemek ve tüketici şüpheciliğini etkileyen değişkenleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Konya ili Selçuklu ilçesinde ikamet eden seçmenlerden kolayda örnekleme yoluyla belirlenen 410 seçmene yüzyüze anket uygulanmış, geçerli görülen 390 anketten toplanan veriler çoklu doğrusal regresyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar seçmenlerin siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin şüpheciliklerinin siyasal ilgilenimleri, seçme kararındaki bilgi arayışları ve dış kontrol odağına sahip olma eğilimleri arttıkça azaldığını göstermektedir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343126


Tam Metin: PDF