İŞGÜCÜNÜN DIŞINDAKİ KALABALIK: EV İŞLERİYLE UĞRAŞANLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Mert TOPÇU

Özet


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler son dönemlerde işgücünün dışında kalanların sayısının işgücü sayısıyla paralel olduğunu ve işgücünün dışında kalanların büyük bir çoğunluğunun ev işleriyle meşgul olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de çalışma ekonomisi ve makroekonomi literatüründe yer alan birçok çalışma kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri üzerine odaklanırken, işgücünün dışına odaklanan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, 2015 yılında Türkiye’de ev işleriyle uğraşanların belirleyicilerini analiz etmektir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-Düzey 2 altında yer alan 26 bölge verileri ile yapılan analiz neticesinde elde edilen bulgular, hanehalkı kullanılabilir gelirindeki artışın ev işleriyle uğraşanların sayısını pozitif etkilediğini; kadınların eğitim düzeyindeki ve reel asgari ücretteki artışların ise negatif etkilediğini göstermektedir. Bu bulgu, kadınların işgücüne katılımını belirleyen unsurların aksine ev işleriyle uğraşmalarında etkili olan temel faktörlerin demografik değil, iktisadi olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmada, elde edilen bulgular neticesinde geliştirilebilecek politika çıkarımları da tartışılmıştır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343127


Tam Metin: PDF